Dataskydd - LMC

LMC-Integritet

Vi glädjer oss över besöket på vår websida och ert intresse för vårt företag Husvagnar/ Husbilar. Vi tar skyddet av era personuppgifter på största allvar. LMC Caravan GmbH & Co. KG (nedan “ LMC Caravan GmbH & Co. KG “, ””vi “eller ”oss “) lägger stor vikt vid användarnas datasäkerhet och de dataskyddsrättsliga lagarna och förordningarna.
LMC Caravan GmbH & Co. KG -websidor kan innehålla länkar till andra operatörers websidor, vilka inte omfattas av denna datapolicy. Vi varken vet vilka dataoperatörerna av dessa sidor registrerar, inte heller har vi något inflytande över denna. Information därom finns i datapolicy för de respektive websidorna.
Nedan informerar vi  er utförligt om handhavandet av er data.

Dataskyddsbestämmelser:

1.     Begreppsbestämning
2.     Registrering och bearbetning av personuppgifter 
3.     Anonym dataregistrering
4.     Användande av Cookie-Tracking
5.     Användande av Google Analytics
6.     Användande av Google Remarketing
7.     Användande av Google Maps
8.     Användande av Google Doubleclick  
9.     Användande av Google Tag Manager
10.   Användande av Social Media
11.   Användande av Getty Images Bildern
12.   Användande av Amazon-partnerprogram
13.   Verwendung Gravatar
14.   Verwendung von RSS-Feed
15.   Kontaktformulär/förfrågningar
16.   E-postkontakt
17.   Aktioner 
18.   Abonnement av Newsletter
19.   Newsletter-Tracking  
20.   Karriäravdelning/Online-reklam
21    Dataöverföring
22.   Automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling
23.   Hur länge sparad data sparas  
24.   Teknisk säkerhet
25.   Rättsliga grundvalar för bearbetningen
26.   I lag fastlagda eller avtalsenliga föreskrifter för  tillhandahållandet av personuppgifter; Förutsättningar för avtalsslutande; den berörde personen skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder köpskydd inte sker
27.   Minderåriga
28.   De berördas rättigheter
29.   Återkallande av samtycket för databearbetning
30.   Ansvarigt kontaktställe och kontaktuppgifter för den externe ombudsmannen

1.    Begreppsbestämning

Dataskydd utgår från termologin i Dataskyddsförordningen (GDPR).  
-    “Personuppgifter “är all information om en eller flera identifierbara naturliga personer (i följande ”berörd person “) (Art. 4 Nr. 1 GDPR). Till personuppgifter räknas information som för- och efternamn, adress och födelsedatum, kontaktdata (telefonnummer, E-postadress), faktureringsdata (bankdata) m m.

-    “Bearbetning “är varje med eller utan hjälp automatiserat förfarande eller efterföljande förfarande i sammanhang med personuppgifter som insamlats och registrerats, administrerats, sparats, anpassats, förändrats, sorterats, utvärderats, används, offentliggjorts genom överföring, spritts eller på annat sätt tillhandahållits, jämförts, inskränkts, raderats eller förstörts.

-    “Berörda personer“ är alla identifierbara naturliga personer, vars personuppgifter, bearbetas av operatören eller av annan person som fått i uppdrag därför.

-    ”Ansvarig“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ, som ensamt eller tillsammans med andra avgör syftet och bearbetandet av den personrelaterad datan. När syftet och medlen för bearbetandet bestäms av unionsrätten eller medlemsländernas lagstiftning kan kriterierna för utseendet av den ansvarige ske enligt unionsrätt respektive de enskilda medlemsländernas lagstiftning.

-    “Registerförare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ, som på uppdrag  av den ansvarige bearbetar personuppgifter.

“Mottagare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ som offentliggör personuppgifter, oberoende av om det rör sig om en tredje part eller inte. Myndigheter, som inom ramen för särskild bemyndigande bearbetar data som innehåller personuppgifter, enlig unionsrätten eller nationell rätt, betraktas emellertid inte som mottagare.

-    “Tredje part “är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ,  undantaget den berörde personen, den ansvarige och uppdragsbearbetaren , den person, som är direkt underställd den ansvarige eller den som av uppdragsbearbetaren fått rätt att bearbeta personuppgifterna.

-    “Samtycke “är varje av den berörde personen frivilligt ,i det särskilda fallet, klart avgivna viljeyttring i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling, med vilken den berörde personen manifesterar att hin är införstådd med bearbetningen av de aktuella personuppgifterna.


2.    Registrering och bearbetning av personuppgifter 
Det är möjligt att besöka våra websidor utan att ange några personuppgifter. Om ni vill ta del av  vårt företags särskilda service via vår internetsida, kan det emellertid vara nödvändig att ange vissa personuppgifter. När det är nödvändigt att bearbeta personuppgifter och det inte finns någon laglig grundval därför, inhämtar vi alltid först den berörde personen samtycke.

3.    Anonym dataregistrering
Man kan besöka vår websida utan att ange några personuppgifter. När man öppnar en internetsida (server-log-filer) sparas automatiskt exempelvis namnet på Internet Service Providers, det använda operativsystemet, websidan från vilken besöket görs, datum och besökets tid eller namnet på den aktuella filen, samt av säkerhetsskäl, t. ex. för hågkomst av angrepp på vår websida, den använda datorns IP-adress för en period av 7 dagar. Dessa uppgifter används bara för att förbättra våra erbjudanden och går inte att återkoppla till någon särskild person. Uppgifterna samkörs inte heller med andra personuppgifter. Rättslig grundval  för dataprocessandet är Art. 6 stycke 1 GDPR. Vi bearbetar och använder den insamlade data för följande syften: 1. Tillhandahållandet av LMC Caravans websidor, 2. Förbättrandet av våra websidor 3. Upptäckande och förhindrande av fel/felfunktioner samt missbruk av websidor. Denna databearbetning sker för att vi skall kunna uppfylla användaravtalet för LMC Caravans websidor. Vi har ett legitimt intresse  av att säkra funktionaliten och det felfria användandet av LMC Caravan websidor samt att dessa uppfyller användarnas krav och önskemål. 

4.    Användande av Cookie-Tracking
För att göra besöket på vår websida attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner använder vi på våra websidor så kallade cookies. Det rör sig om väl beprövad internetteknologi för lagring och hämtande av login- och annan användarinformation från samtliga besökare av LMC Caravans websidor. Cookies är små textfiler, som finns på användarens enhet och med vars hjälp man bl. a. kan spara användarens inställningar. På så sätt kan våra websidor visas i ett format som är anpassat till användarens dator. Några av våra cookies raderas efter att browseranvändandet avslutats, ( så kallade sessionscookies). Andra cookies förblir på användarens dator, med dem kan vi eller de företag som vi samarbetar med, känner igen er browser vid nästa besök (så kallade varaktiga cokies).
Man kan ställa in browsern så att man informeras om användandet av cookies och godkännande av dess användande eller godkännandet av cookies för vissa fall eller rent allmänt utesluta användandet av dessa. Vidare kan man i efterhand radera cookies i för att ta bort data från websidor som finns på den aktuella datorn. Hur detta görs beskrivs på internet. Deaktivering av cookies kan leda till att av funktionalitet för LMC Caravans websidor inskränks.

Deaktivering eller borttagande av cookies (Opt-Out)
Med varje webbrowser kan man inskränka användandet av cookies eller radera desamma. Ytterligare information finns på följande websidor:
•    Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 
•    Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
•    Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
•    Safari:
https://support.apple.com/de-de/HT201265


5.    Användande av Google Analytics
Denna websida använder funktioner från Google Analytics. Operatörens adress är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics använder så kallade “Cookies “, textfiler, som lagras på datorn och med vars hjälp man kan göra användaranalyser. Den av cookies sammanställda informationen om hur ni använt/besökt websidan (inklusive IP-adressen) skickas till en Google-server i USA där den också sparas. Google använder informationen för att utvärdera av besöken och aktiviteterna på websidan. Dessa sammanställs i Reports för operatören med syfte att sammanföra användandet av internet  och websidan., När lagen så föreskriver eller när tredje part bearbetar den aktuella data på uppdrag av Google kan Google också i vissa fall överföra informationen till tredje part. 

Förhindrande att cookies lagras 
Man kan genom en inställning i browsers programvara förhindra att cookies sparas. Vi rekommenderat att ni emellertid inte utnyttjar websidan alla inställningsmöjligheter Med användandet av denna websida förklarar ni att ni är införstådd med Googles bearbetning av era personuppgifter på det sätt och med det syfte som tidigare beskrivits. 

IP-anonymisering
Vi har aktiverat funktion IP-anonymisering på websidan. På så sätt förkortar Google er IP-adress, som kommer från något medlemsland i EU eller i ett land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), innan överföringen till USA.

Invändning mot datainsamling 
När man inte vill att Google vid öppnandet av sidor registrerar datan i browsern, finns en länk till Opt-Out för Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , Denna Plug-in förhindrar att browsern laddar ned Analytics-Code, så att Google därefter inte får någon data från den öppnade sidan. Plug-in finns bara för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation. Ytterligare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på  http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Denna Plug-in förhindrar att browsern hämtar in Analytics-Code, så att Google inte får någon daten när sidan öppnas. Plug-in finns för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation.

Vi rekommenderar att man på Google Analytics websida matar in koden ”gat. anonymizeIp “, så att de insamlande IP-adresserna blir anonyma (så kallade IP-döljning).

Google Analytics demografiska kännetecken
Websidas använder Google Analytics funktion “demografiska kännetecken”. Med den kan man göra sammanställningar om användarens ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles användarreklam samt av besöksdata från externa operatörer. Dessa uppgifter kan inte sammankopplas med någon enskild person. Köpskydd önskas kan funktionen deaktiveras med inställningsfunktionen i det aktuella Google-kontot. Insamling av personrelaterade data av Google Analytics kan i förhindras under rubriken “Invändning mot datainsamling”.


6.    Användande av Google Remarketing
Denna websida använder Google Remarketing Teknologi från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; “Google“). Det är en Retargetingteknologi med vars hjälp man vid besök på vår websida individuellt kan vända sig mot användaren, i form av riktad reklam från Googles reklamnätverk. Reklamen aktiveras med så kallade cookies.
För detta ändamål placeras cookies på datorn, med vars hjälp externa operatörer, inklusive Google, registrerar, vilka websidor som ni besökt. Med hjälp av denna information kan vi senare placera reklam på andra websidor som ni besöker. Besöken kan exempelvis ske med Googles sökfunktion eller Googles nätverk. Ytterligare information om Googles datasäkerhet och Remarketing-funktioner finns på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Man kan också här deaktivera cookiesfunktionen med en browsersinställning och/eller motsäga datainsamlandet inom ramen för Google Remarketing. Detta sker på https://www.google.com/policies/teknologis/ads/.


7.    Användande av Google Maps
Vi  använder Google Maps för kartor och vägbeskrivningar. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Med användandet av denna websida förklarar ni er införstådd med att Google eller dess representant eller externa operatörer samlar in, bearbetar och använder automatiskt insamlade data samt de av er inmatade uppgifterna.
Användningsvillkoren för Google Maps finns på: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .
Utförlig information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens och valmöjlighet samt dataskydsbestämmelser finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .


8.    Användande av Google Doubleclick  
Vi använder Doubleclick från Google. Det är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Doubleclick by Google använder cookies för att aktivera relevanta reklamfönster. Er browser sammankopplar en pseudonym, som identifikationsnummer (ID), för att kontrollera, vilken reklam som visades i er browser och vilka fönster som öppnats. Cookies innehåller inga personuppgifter. Användandet av Doubleclick-cookies gör det möjligt för Google och dess partnerwebsidor att publicera reklam utgående från tidigare besök på våra eller andra websidor i Internet. Den med cookies insamlade informationen  överförs av Google till en server i USA där den också utvärderas och sparas. Google överför bara data till tredje part när lagen så tillåter eller köpskydd sker inom ramen för dataprocessandet. Det är uteslutet att Google samkör datan med annan registrerade data.
Man kan förhindra sparandet av cookies med en inställning i  browsers programvara; vi understryker emellertid att det kan leda till att det inte längre går att helt ut använda websidornas alla funktioner. 
Utförliga information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens och valmöjligheter och dataskydsbestämmelser finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


9.    Användande av Google Tag Manager
Websidan använder Google Tag Manager. Med denna tjänst kan man förvalta Webbsite-Tags. Google Tool Manager implementeras bara tags. Det innebär: Det används inte några cookies och inga personuppgifter registreras. Google Tool Manager ersätter andra tags, som i vissa fall registrerar data. Google Tag Manager använder emellertid inte denna datan. Har man på domän- eller cookie-nivå gjort en deaktivering, så består alla tracking-tags, förutsatt att dessa implementeras med Google Tag Manager.
Utförliga information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens, valmöjligheter och dataskydsbestämmelser finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

10.     Användande av Social Media

Vårt utbud av sociala medier på olika plattformar 

Vi har olika onlineutbud på sociala mediaplattformar (t.ex. fansajter), som innehåller information om Mustermann och gör det möjligt för oss att komma i kontakt med dig. Vi vill påpeka att vi inte har något inflytande på bearbetningen av de personuppgifter som finns på dessa plattformar. Det är bara plattformsoperatörna som har full kännedom om den överförda datan och dess användande. 

När du besöker en plattform sparas som regel cookies i din browser. 

Även när du inte direkt är registrerad på den aktuella plattformen kan det förekomma att data registreras. Vi kan inte bedömma i vilken mån den aktuella datan hamnar utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Bearbetningen av de personuppgifter som finns på plattformarna sker enligt Art. 6 stycke. 1, bokstav f) GDPR. Vi vill på olika sätt presentera Mustermann och på så sätt optimera kommunikations-möjligheterna med våra kunder. 

Den rättsliga grunden är (efter att du gentemot plattformsoperatören gett ditt samtycke till databearbetningen) Art. 6 stycke. 1 bokstav a) GDPR. 

Av plattformsoperatören får du utförlig information om databearbetningen, invändningar och informationsmöjligheter. Vidare informeras om de olika plattformarna och operatörernas dataskyddsregler. 

 

Facebook 

Leverantör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

Dataskyddsförklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Cookie-information: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Särskild information om Facebooks fansajter: Efter att du besökt någon av Facebooks fansajter bearbetar Facebook dina personuppgifter (Facebook Insights). Facebook sänder i anonymiserad form denna data till oss inom ramen för Facebook Insights. Den anonymiserade datan är statistisk data över våra fansajt-abonnenter. 

Vidare får vi av Facebook information om din profildata när du interagerar med oss eller vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer, kontaktar oss via Facebook eller bara följer vår sida. 

 

Google+ / YouTube 

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 

Dataskyddsförklaring: https://policies.google.com/privacy 

Cookie-information: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de 

Opt-Out: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCiJxXvvKBloi2agYqXUJ4wynvlJklYAPsz_wOZwSUspvMZl4kBzJhFORHem0ERdQR1S2YqYpM9z1j8524iEylUKxtZ5IQ 

Särskild information om YouTube-Accounts eller -kanaler: Efter att du besökt någon YouTube-sida bearbetar YouTube din personrelaterade data. YouTube överför datan därefter i anonymiserad form till oss inom ramen för YouTube STUDIO- Nutzung. Den anonymiserade datan är statistisk data över våra kanalabonnenter. 

Vidare får vi från YouTube användarnamnet för din ”Google+“-profil, när du interagerar med oss respektive vår sida, exempelvis videos, skriver kommenterar eller abonnerar på vår kanal. 

 

LinkedIn 

Leverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland 

Dataskyddsförklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Särskild information om LinkedIns företagssidor: Efter att du har besökt någon av våra företagssidor bearbetar LinkedIn dina personuppgifter. LinkedIn skickar därefter denna data i anonymiserad form 

till oss inom ramen för LinkedIn-Analytics. Den anonymiserade datan är statistisk data om våra abonnenter. 

Vidare får vi från Linkedin ditt profilnamn, när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer eller bara följer vår sida. 

 

Pinterest 

Leverantör: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Irland 

Dataskyddsförklaring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Cookie-information: https://policy.pinterest.com/de/cookies 

Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data 

Särskild Information om Pinterests företagsprofil: Efter att du har besökt någon av Pinterests företagsprofiler bearbetar Pinterest dina personuppgifter. Pinterest skickar dessa till oss i anonymiserad form inom ramen för Pinterest-Analytics. Denna data är statistisk data. Vidare får vi av Pinterest ditt profilnamn, när du interagerar med våra Pins, när du exempelvis skriver kommentarer, sänder meddelanden eller följer oss på Pinterest. 

 

Instagram 

Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland 

Dataskyddsförklaring: https://help.instagram.com/155833707900388 

Cookie-Information: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

Särskild Information om Instagramprofiler: Efter att du besökt någon av våra Instagramprofiler bearbetar Instagram dina personuppgifter. Instagram skickar oss därefter denna data i anonymiserad form inom ramen av Instagram Insights. Denna anonymiserade data är statistisk data över våra profilabonnenter. 

Vidare får vi från Instagram ditt användarnamn när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer eller bara följer vår sida. 

 

11.    Användande av Getty Images Bildern
Vi har på vår internetsida integrerat komponenter från företaget Getty Images. Operatör för Getty-Images-komponenter är Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland. Getty Images är en amerikansk bildagentur. En bildagentur är ett företag, som på marknaden tillhandahåller bilder och annat bildmaterial. Bildagenturen saluför huvudsakligen fotografier, illustrationer och filmmaterial. Bildagenturer ger licenser för de olika bilder som kunderna använder. Kunderna kan vara webplatsoperatörer, redaktioner för print- och Tv-media och reklambyråer.
Med Getty Images kan man (gratis) använda råbilder. Det kan innebära användande eller integration av externt innehåll, exempelvis text-, video- eller bilddata, som tillhandahålls av en extern internetsida och som sedan placeras på den egna internetsidan. För detta  används en så kallad inbäddningskod. Det är en HTML-kod, som integrerats av en webplatsoperatör på en internetsida. Köpskydd skett kommer det externa innehållet från en annan internetsida standardmässigt att visas direkt efter att internetsidan besökts. För att visa det externa innehållet laddas detta upp direkt från en annan internetsida. Getty Images har ytterligare information om inbäddning  på länken http://www.gettyimages.de/resources/embed.
Över den tekniska implementeringen av inbäddningskoden, med vars hjälp man kan visa bilder från Getty Images, överförs internetanslutningens IP-adress, som använts av den berörde personen på vår internetsida, till Getty Images. Getty Images registrerat vidare den använda browsertypen, browserspråket, tidpunkten och besökstiden. Vidare kan Getty Images Navigationsinformationen registrera information om vilka av våra undersidor som besökts av den berörde personen och vilka länkar som aktiverats, samt andra interaktioner, som genomförts av den berörde personen vid besök på vår internetsida. Denna data kan komma att sparas och utvärderas av Getty Images.
Ytterligare information och de gällande dataskyddsbestämmelserna för Getty Images finns på http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.

12.    Användande av Amazon-partnerprogram
Vi har som deltagare i Amazons partnerprogram på denna internetsida integrerat Amazon-komponenter. Operatör för dessa Amazonkomponenter är Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg. Amazonkomponenterna har tagits fram med syftet att mot en provisionsbetalning förmedla  reklam från olika internetsidor inom Amazon-koncernen, särskilt Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it och Amazon.es. BuyVIP.com. Den bearbetningsansvarige kan genom att använda Amazon-komponenter generera reklamintäkter. 
Amazon sätter en cookie på den berörde personens informationsteknologiska system. Vad cookies är har redan beskrivits ovan. Med varje öppnande av en undersida i denna internetsida, som administreras av den bearbetningsansvarige och på vilken en Amazon-komponent är integrerad, kommer internetbrowsern på den berörde personens informationsteknologiska system automatiskt att med Amazonkomponenten skicka, data, Online-reklam och provisionsavräkningen till Amazon. Med dessa tekniska förfaranden får Amazon data , som av används för att följa upp den ingående beställningen och som ligger till grund för provisionsavräkningen. Amazon kan bland annat se om den berörde personen klickat på en av internetsidans partnerlänkar.
Den berörde personen kan, köpskydd önskas, motsäga och förhindra sättandet av cookies med motsvarande inställningar på den använda internetbrowsern och därmed varaktigt förhindra sättandet av cookies. En sådan inställning  på den använda internetbrowsern förhindrar också att Amazon sätter en cookie på den berörde personens informationsteknologiska system. Köpskydd önskas kan av Amazon redan satta cookies raderas med en internetbrowser eller annan programvara.
Ytterligare information och de gällande dataskyddsbestämmelserna för Amazon finns på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

13. Verwendung Gravatar

På webbplatsen för LMC Caravan GmbH & Co.KG används den externa avatartjänsten Gravatar, som drivs av Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, för att visa användarbilder i kommentarerna. E-postadressen som anges i kommentarerna kommer att skickas till Gravatar för att visa en användarbild som är associerad med den här e-postadressen i kommentarerna. E-postadressen är krypterad och skickas till Gravatar-servrarna, som i sin tur levererar användarbilderna till vår webbplats och ingår i kommentarerna på LMC Caravan GmbH & Co. KG: s webbplats. Genom att visa bilderna kan Gravatar spara användarens IP-adress. Mer information om Gravatars insamling och användning av information finns i Gravatars dataskyddsinformation: https://automattic.com/privacy/. Om användare inte vill att en användarbild som är länkad till deras e-postadress på Gravatar ska visas i kommentarerna, bör du använda en e-postadress som inte lagras på Gravatar för att kommentera.

14. Verwendung von RSS-Feeds

LMC Caravan GmbH & Co. KG: s webbplats använder RSS-flöden för att hålla användaren informerad om aktuella problem.

RSS står för "Really Simple Syndication". Det är ett elektroniskt meddelandeformat. För att kunna använda flödet behöver användaren en så kallad "RSS-läsare". Olika RSS-läsare är tillgängliga för alla operativsystem. Vissa webbläsare tillåter användning av RSS-flöden utan behov av ytterligare programinstallation.


15.    Kontaktformulär/förfrågningar
Man kan på vår sida skicka förfrågningar till oss genom att fylla i ett kontaktformulär. Uppgifterna från kontaktformuläret (frågeställningen, beträffanderubriken och datum) inklusive den angivna kontaktdatan (namn, efternamn, företag, telefonnummer och E-post) används för att besvara frågan och sparas av oss, för eventuella uppföljningsfrågor. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Rättslig grundval för insamlandet och bearbetningen av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.


Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (exempelvis att frågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

15.1 Förfrågan om informationsmaterial (broschyrer, prislistor etc.)

På vår webbplats kan du utan kostnad begära att få LMC:s prislistor över våra produkter och tjänster via webbformulär.

På detta sätt informerar vi våra kunder och affärspartner via post om aktuella priser, utrustningsdetaljer och vårt produktsortiment. För att översända prislistorna behöver vi ditt fullständiga namn och din fullständiga adress. Ytterligare uppgifter samlas inte in, eller samlas bara in på frivillig basis. Dina uppgifter vidarebefordras bara till den registerförare som vi har gett i uppdrag att översända prislistan. Dina uppgifter delas inte till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Rättslig grundval för insamlandet och bearbetningen av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.

De uppgifter du har lämnat på webbformuläret vid beställning av prislistan sparar vi tills förfrågningsprocessen är avslutad. Om det inte görs någon beställning av någon av våra produkter när prislistorna har skickats raderas dina uppgifter från vårt system fyra veckor efter den tidpunkt när prislistan skickades. Ditt samtycke till att de uppgifter du (frivilligt) har lämnat sparas kan du när som helst återkalla på: info@lmc-caravan.de. 


16.    E-postkontakt
När ni med E-post skickar förfrågningar eller ber om information, sparas de aktuella uppgifterna (E-postadress, innehåll, beträffanderubrik och datum) inklusive angivna kontaktdata (namn, efternamn och om så behövs telefonnummer och adress) för att  kunna bearbeta ärendet eller användas för uppföljningsfrågor. Datan vidareförmedlas inte utan ert uttryckliga samtycke. Art. 6 stycke 1 GDPR är den rättslig grundvalen för registrering och bearbetning av data.
Vi vill informera om att E-posten under överföring kan läsas eller förändras av obehöriga. LMC Caravan använder särskild programvara för att filtrera bort oönskad E-post (spamfilter). Med spamfiltret filtreras denna E-post bort.
Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (exempelvis att  efter att förfrågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

17.    Aktioner 
Man kan på vår sida delta i tävlingar och/eller särskilda aktioner. Deltagandet är frivilligt och oberoende av websidans andra erbjudanden. I samband med anmälan till tävlingen anger man sin E-postadress (och om så behövs för- och efternamn, telefonnummer, födelsedatum, adress). För att kunna vara med i tävlingen måste man registrera sig. Den registrerade datan används för att identifiera eventuella vinnare samt skicka vinsterna till dessa. Rättslig grundval är Art. 6 stycket 1 GDPR. Ytterligare data registreras inte, respektive bara efter samtycke.
Deltagarna förklarar sig emellertid införstådda att, i fall av en vinst, ställa redaktionella texter, förnamn (efternamn bara med den första bokstaven) inkl. foton till förfogande. 
Den registrerade datan sparas bara så länge som tävlingen varar. Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.


18.    Abonnement av Newsletter
På vår websida kan man abonnera på vårt företags Newsletter. I detta informerar vi våra kunder och affärspartner  regelbundna om företaget och dess erbjudanden. För att kunna avsluta ett abonnemang  måste ni ha en giltig E-postadress samt lämna information, med vilken vi kan kontrollera att E-postadressen verkligen tillhör abonnenten och att vederbörande är införstådd med att få Newsletter. Ytterligare data registreras inte resp. bara efter uttryckligt samtycke. Av juridiska skäl skickas ett  bekräftningsmejl, som Double-Opt-In, till den E-postadress som angivits som motagaradress för Newsletter. Denna data används bara för tillställandet av Newsletters och vidarebefordras inte till tredje part. Rättslig grundval  för registrering och bearbetning av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR. 
Vid tecknandet av abonnemanget sparar vi också den av Internet-Service-Provider (ISP) för den berörde personen tilldelade IP-adressen för det använda datorsystemet samt datum och tidpunkt för abonnemangets tecknande. Registreringen av denna data behövs för att kunna förhindra (eventuellt) framtida missbruk av abonnentens E-postadressen och används för vårt skydd.
Köpskydd önskas kan samtycket för sparandet  av data, E-postadresser samt dess användning för att tillställa Newsletters, återkallas. Detta kan exempelvis ske över länken ”Avprenumerera“/”Avanmälan- som finns i varje Newsletter. Alternativt kan man också, köpskydd önskas, avprenumerera genom att sända ett mejl till info@lmc-caravan.de. Verkan av den redan föregående databehandlingen förblir opåverkad. Efter återkallandet kommer de aktuella personuppgifterna att raderas av oss. En avprenumerering av Newsletters är automatiskt att betrakta som ett  återkallande av det tidigare samtycket.
Den data som lämnats för Newsletter-abonnemanget kommer att sparas till dess att  abonnemanget upphör. Efter avprenumeration av Newsletters raderas abonnemanget.


19.    Newsletter-Tracking 
Vårt Newsletter innehåller så kallade Web beacons. En Web beacon är en miniatyrgrafik, som bäddats in i E-post, som skickas i HTML-format och som används för att kunna göra en Logfil-registrering  och Logfil-analys. På så sätt kan en statistisk utvärdering göras om en Online-Marketing-kampanj varit framgångsrik eller inte. Utgående från inbäddade Web beacons kan vi se om och när ett mejl till en adressat öppnats och vilka länkar i E-posten som aktiverats.
Personuppgifter som registrerats och samlats in med Web beacons, vilka finns i Newsletter, sparas och utvärderas på grund av vårt berättigade intresse att optimera utskickandet av Newsletter och förbättra innehållet i kommande Newsletters. Rättslig grundval är Art. 6 stycke 1 GDPR. 


20.    Karriäravdelning/Online-reklam
På vår sida kan man använda karriärområdet och/eller med E-post skicka in platsansökningar. De personrelaterade uppgifterna ( kontaktdata, bilagor i form av ansökningar, meritförteckningar, betyg etc.) samlas in och bearbetas för anställningsprocessen. Bearbetningen av data kan också ske elektroniskt. Det är särskilt fallet när sökanden skickar in ansökan till den bearbetningsansvarige med E-post eller över ett webformulär på internetsidan Om vårt företag sluter ett anställningsavtal med en jobbsökande, sparas den angivna datan under  enlighet med gällande lag. Om ansökan inte leder till något anställningsavtal kommer ansökan automatiskt att raderas sex månader efter att vederbörande fått besked om att ansökan avslagits, förutsatt att inget annat berättigat intresse motsäger detta. Ett berättigat intresse är exempelvis när bevisning är nödvändig i en domstolsprocess som drivs på grundval av Allgemeine Gleichbehandlingsgesetz (AGG). Rättslig grundval  för insamling och bearbetning av data är Art. 6 stycke 1 GDPR. 

Nya ansökningsmöjligheter
När anställningsansökningar skickas in online kan ni uttryckligen godkänna  att vi kan sparar och använder datan. Efter samtycket kan vi därefter informera er om ny intressanta lediga tjänster.


 

21    Dataöverföring
21.1    Intern överföring -  LMC Caravan

Vi förmedla er data internt till företagsförvaltningen, personalavdelningen, företagsrådet och löneutbetalningsstället för att uppfylla våra avtalsenliga eller i lag föreskrivna förpliktelser. En dataöverföring av personuppgifter sker bara köpskydd är nödvändigt och under beaktande av de därtill hörande dataskyddsföreskrifterna.

21.2    Koncernövergripande dataöverföring 
LMC Caravan är ett globalt verksamt företag, med säte i Tyskland. Uppgifterna som förmedlas till oss, sparas i vår centrala kunddatabank i Tyskland och används i den företagsinterna förvaltningen. När man utbyter data inom gruppen/koncernen sker görs detta för avtalsuppfyllande eller som användarvillkor för våra websidor. Vidare kan det finnas skäl för att vidareförmedla data för intern administrativ användning. Om de personrelaterade datan behandlas utanför Europa, exempelvis i Indien, Brasilien, Ryssland, Kina, Schweiz, Singapore eller USA görs detta under strikt iakttagande av samtlig gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR. 

21.3    Överföring till tredje part 
Vi förmedla er data till tredje part för att kunna tillhandahålla applikationer och tjänster (så kallade ”Registerförare“), som  för oss utför externa tjänster. Exempelvis Newsletter, IT-operatörer, revisorer, etc. Dessa bearbetar datan bara enligt våra anvisningar. De får inte heller använda datan för egna kommersiella syften, som inte ligger inom ramen för de  fastställda ändamålen. 
Dataöverföring till ytterligare tredje part kan även ske, så att vi kan uppfylla våra i lag föreskrivna plikter  (myndigheter, banker, socialförsäkringen, etc.). 
På grund av gällande lagar och aktuellt rättsläge kan vi vara förpliktigade att yppa insamlade personuppgifter, inom ramen för en pågående domstolsprocess (Art. 6 stycke 1 lit. f GDPR). 
Personuppgifter vidareförmedlas bara:
•    efter att vederbörande gett sitt entydiga samtycke därtill enligt Art. 6 stycke 1 S. lit l a GDPR,
•    för att, enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR, tillvarata och framlägga nödvändigs rättsanspråk och det inte finns något skäl att anta att det finns ett så starkt skyddsintresse som förhindrar detta,
•    när det i lag är tillåtet, Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. c GDPR, för  genomförandet  av en avtalad affärstransaktion enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. b GDPR.


21.4    Överföring till tredje land eller internationella organisationer
Vi förmedla er data till länder utanför EU resp. EWR (ett så kallat tredje land) på grund de  ovan nämnda skälen (koncernintern överföring (Nr. 4.2) och överföring till tredje land (Nr. 4.3)). Överförandet sker bara inom ramen för  våra avtalsenliga och lagliga förpliktelser eller efter ert direkta samtycke. Överförandet sker under iakttagande av samtlig gällande lagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR. Särskilt på grund av att den Europeiska kommission beslutat om adekvat skyddsnivå eller på grund av särskilda garantier  (exempelvis som standard använda datasskyddsklausuler, etc.). 
Vidare förmedlar vi era uppgifter till en internationell organisation, nämligen LMC Caravan GmbH & Co. KG.


22.    Automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling
Som ansvarsfullt företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande eller profiling.

23.    Hur länge sparad data sparas  
Vi sparar er data så länge som är nödvändigt för våra serviceerbjudanden eller om det finns europeiska riktlinjer och förordningar eller lagar eller föreskrifter, som den bearbetningsansvarige är underkastad. I alla andra fall raderas personuppgifterna efter ändamålsenlig bearbetning, med undantag för sådan data, som vi av juridiska skäl måste spara. Exempelvis måste vi, enligt  skatte- och handelsjuridiska bestämmelser om uppbevaringsfrister,  spara olika slags dokument som avtal och räkningar för bestämda tidsperioder.

24.    Teknisk säkerhet
LMC Caravan använder tekniska och organisatoriska, för att skydda den av oss förvaltade datan, mot tillfällig eller avsiktliga manipulationer, eventuell förlust och förstöring, Säkerhetsåtgärderna förhindrar också att obehöriga får tillgång till datan. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den teknologiska utvecklingen.
Denna sida använder av säkerhetsskäl SSL-kryptering (Secure Socket Layer) tillsammans med den använda  browserns högsta krypteringsnivå som skydd vid överförandet av förtroligt innehåll, som exempelvis förfrågningar, som sänds till operatören. För det mesta rör det sig om 256-Bit-kryptering. Om er browser inte har någon 256-Bit-kryptering, används istället 128-Bit v3 teknologin. Om en enstaka sida på vårt internet överförs i krypterad form ser man att browserns adressrad ändrats från "http://" till https://, Vidare framgår det av låssymbolen i browserraden.
När SSL-krypteringen är aktiverat kan den av er förmedlade datan inte läsas av tredje part.
Vi hänvisar till att dataöverförande i Internet (exempelvis vid Epostkommunikation) kan vara behäftad med säkerhetsluckor. Vi kan inte heller garantera ett komplett skydd mot att tredje part (utomstående) tar del av och läser datan.


25.    Rättsliga grundvalar för bearbetningen
Art. 6 I lit. a GDPR är den rättsliga grundvalen för vårt företags databearbetning, för vilken vi tidigare fått ett samtycke. 
När det är nödvändig att bearbeta personuppgifter för avtalspartner och/eller  den  berörde personen för att genomföra ett avtal, som exempelvis är fallet vid den nödvändiga bearbetningen för en varuleverans eller tillhandahållandet av andra tjänster eller motprestationer, baseras bearbetningen på Art. 6 I lit. b GDPR. Samma gäller för sådana betalningsprocesser som behövs för avtalets genomförande, exempelvis produktförfrågningar produkter eller tjänster. 
När vårt företag underligger en juridisk förpliktelse, med vilken bearbetningen av personuppgifter är nödvändig, exempelvis skattepåtaganden, baseras behandlingen på Art. 6 I lit. c GDPR. 
I sällsynta fall kan det vara av stor betydelse för den berörde personen eller en annan naturlig person att behandlingen av den personrelaterade datan skyddas. Det är exempelvis fallet när en besökare i vårt företag skadas och man måste uppge den skadades namn, ålder, försäkringskassa eller annan livsviktig information till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Detta är i enlighet med Art. 6 I lit. d GDPR. 
Slutligen kan bearbetningen baseras på Art. 6 I lit. f GDPR. På denna rättsliga grundval baseras bearbetning, som inte omfattats av de tidigare nämnda lagrummen, köpskydd är nödvändigt för vårt företag eller tredje part och vi har ett berättigat intresse därför, om inte den berörde personen intressen överväger. Dataprocessandet av personuppgifter regleras i Artikel 6 I lit. f GDPR . Det sker när det ligger i vårt berättigade intresse  att genomförandet  affärsverkstransaktioner sker till förmån för alla våra anställda och  kunder.


26.    I lag fastlagda eller avtalsenliga föreskrifter för  tillhandahållandet av personuppgifter; Förutsättningar för avtalsslutande; den berörde personen skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder köpskydd inte sker

Tillhandahållandet av personuppgifter är delvis i lag fastlagd (exempelvis skattebestämmelser) . Det kan också framgå av ingångna avtal (exempelvis uppgifter om avtalsparten). Den berörde personen är exempelvis skyldig att  till oss tillhandahålla personuppgifter, när vårt företag sluter ett avtal med denne. Om så inte sker kommer inget avtal till stånd. Innan personuppgifterna skickas måste den berörde vända sig till oss. Vår personal kommer därefter att individuellt informera den berörde om att tillhanda hållandet av personuppgifter är föreskrivet i lag eller avtal och är nödvändigt för ett avtalsslut, och vilka följder detta har om så inte sker. 

27.    Minderåriga
Online-erbjudandena riktas inte till personer som yngre än 16 år. Personer, som ännu inte fyllt 16 år måste ha målsmans godkännande innan personliga data förmedlas till LMC Caravan.


28.    De berördas rättigheter
Ni har:
•    enligt Art. 15 GDPR rätt att begära att få information om de av oss bearbetade personuppgifterna. Särskilt kan ni kräva att informeras om syftet med bearbetningen, personuppgiftskategorierna, mottagarkategorierna, vem som tar eller tagit del av er data, den planerade tiden för dess sparande, rätten att korrigera felaktig data, raderingar av data, inskränkning av data eller motsägande av dess användning, bearbetning eller invändningar, rätten att inlämna besvärsskrivelser, varifrån datan kommer ( om den inte insamlats av oss), samt om förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling och köpskydd behövs utförlig information om dess beståndsdelar;
•    enligt Art. 16 GDPR omedelbart rätt att kräva att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som sparas hos oss korrigeras;
•    enligt Art. 17 GDPR rätt att kräva raderandet av de hos oss sparade personuppgifterna, om inte detta står i motsats till yttrandefriheten, fri information, juridiska förpliktelser, offentliga intressen  eller är nödvändigt för att kunna framlägga, utöva eller försvara rättsanspråk;
•    enligt Art. 18 GDPR har ni rätt att kräva att  bearbetningen av era personuppgifter inskränks. Det gäller även när ni ifrågasätter datans korrekthet eller att behandlingen av datan inte sker på rätt sätt och när vi inte längre behöver desamma, men att ni emellertid behöver datan för att kunna framlägga, utöva eller försvara rättsanspråk eller att ni enligt Art. 21 GDPR gjort invändning mot behandlingen av datan;
•    enligt Art. 20 GDPR har ni rätt att kräva att de personuppgifter, som ni har tillhandahållit oss, fås i ett strukturerat och maskinläsbart format eller förmedlas till en annan ansvarig person (överförandet av data);
•    rätt att rikta invändning enligt Art. 21 GDPR om att personuppgifterna bearbetas på grundval av berättigat intresse enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR, samt när det finns särskilda personliga skäl, som har att göra med den aktuella situationen eller när invändningen riktas mot tillställandet av direktreklam. I det senare fallet har ni en generell invändningsrätt, som inte kräver någon särskild motivering för att vi skall spärra reklamen;
•    enligt Art. 77 GDPR har ni rätt att skicka en besvärsskrivelse till en tillsynsmyndighet. Det kall ske på den sedvanliga uppehållsorten eller den ort där ni arbetar.


29.    Återkallande av samtycket för databearbetning
En del av databearbetningen kan bara ske efter att vederbörandes uttryckliga gett sitt samtycke. Det avgivna samtycket kan  återkallas. Det räcker med ett formlöst mejl till fischerkeller@ddsk.de. Rättsverkan av den utförda databearbetningen förblir oberört av återkallandet.

Den hittillsvarande databearbetningen är rättskonform och berörs inte av svaret.

30.    Ansvarigt kontaktställe och kontaktuppgifter för den externe ombudsmannen

Ansvarigt kontaktställe:
LMC Caravan GmbH & Co. KG 
Rudolf-Diesel-Str. 4
48336 Sassenberg
Telefon: (+49) 2583 27-0
Telefax: (+49) 2583 27-138
E-Mail: datenschutz@lmc-caravan.de

Kontaktdata för den externa ombudsmannen:

Stefan Fischerkeller 
Deutsche Datenschutzkanzlei
E-Mail: fischerkeller@ddsk.de 
Tel.: +49 7542 / 94921-01

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: www.lmc-caravan.de

Your current state: Allow all. 

Your consent ID: h0xyDlWO3TFp3UlxK1ziCij/ne1YT57BIbUDH83KCnxUXWrPFygFJw==Consent date: Friday, August 27, 2021, 02:21:06 PM GMT+2