Gegevensbescherming

Wij heten u welkom tijdens uw bezoek op onze website en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf caravans / campers. De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Voor LMC Caravan GmbH & Co. KG (hieronder „ LMC Caravan GmbH & Co. KG “, „wij“ of „ons“ genoemd) heeft de veiligheid van de gegevens van de gebruikers en de naleving van gegevensbeschermingsbepalingen hoge prioriteit.
De website van LMC Caravan GmbH & Co. KG kunnen links naar websites van anders aanbieders bevatten, die buiten het bereik van deze gegevensbeveiligingsverklaring vallen. Welke gegevens de exploitant van deze sites mogelijk verzamelen, valt buiten onze kennis en invloed¬. U vindt informatie in de gegevens-beschermings¬instructie van de betreffende site.
Hieronder informeren wij u uitvoering over de omgang met uw gegevens.

Gegevensbeveiligingsverklaring:

1.    Begripsbepalingen
2.    Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
3.    Anonieme gegevensverzameling
4.    Gebruik van cookie-tracking
5.    Gebruik van Google Analytics
6.    Gebruik van Google Remarketing
7.    Gebruik van Google Maps
8.    Gebruik van Google Doubleclick 
9.    Gebruik van Google Tag Manager
10.   Gebruik van Social Media
11.   Gebruik van Getty Images
12.   Gebruik van Amazon-partnerprogramma
13.   Verwendung Gravatar
14.   Verwendung von RSS-Feed
15.   Contactformulier/vragen
16.   e-mailcontact
17.   Kansspelen/speciale acties 
18.   Abonnement op onze nieuwsbrief
19.   Newsletter-Tracking 
20.   Carrière-gedeelte/online solliciteren
21    Versturen van de gegevens
22.   Aanwezigheid van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling
23.   Duur van de gegevensopslag 
24.   Technische veiligheid
25.   Wettelijke grondslag voor de verwerking
26.   Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de
27.   Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens; vereiste voor contractafsluiting; verplichting van de betreffende persoon om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van niet ter beschikking stellen

28.   Instructie inzake minderjarigen
29.   Rechten van de betreffende personen
30.   Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

31.   Verantwoordelijke instantie en contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming

1.    Begripsbepalingen
De gegevensbeveiligingsverklaring is gebaseerd op de begripsbepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).  
-    Onder „persoonsgegevens“ verstaan we alle informatie die gebaseerd is op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hieronder „betreffende persoon“ genoemd) (art. 4 nr. 1 DSGVO). Tot uw persoonsgegevens behoort informatie waaronder uw identificatiegegevens (voor- en achternaam, adres en geboortedatum), uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), uw rekeninggegevens (bankrelatiegegevens) etc.

-    Onder „verwerking“ verstaan we elke al dan niet geautomatiseerde procedure dan wel reeks bewerkingen in relatie tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, structureren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door versturen, verspreiden dan wel anderszins beschikbaar stellen, het afstemmen of koppelen, inperken, wissen of vernietigen.

-    Onder „betreffende persoon“ verstaan we iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.

-    Onder „verantwoordelijke“ verstaan we de natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of ander orgaan dat alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doelen en middelen voor deze verwerking zijn vastgelegd krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is  of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

-    Onder „verwerker“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling enig ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt” .

-    Onder „ontvanger“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling of enig ander orgaan waaraan de gegevens worden medegedeeld, ongeacht of het hierbij om een derde gaat. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht conform het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

-    Onder „derde“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, een instantie, instelling of ander orgaan anders dan de betreffende persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtgever of de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn tot verwerking van de persoonsgegevens.

-    Onder „toestemming“ wordt verstaan elke door de betreffende persoon vrijwillig voor de betreffende situatie in de vorm van informatie en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring  of anderszins eenduidig bevestigende handeling, op basis waarvan de betreffende persoon te kennen geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de overeenkomstige persoonsgegevens.


2.    Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Het gebruik van onze sites is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming via onze internetsite, is er echter wellicht een verwerking van persoonsgegevens vereist. Indien verwerking van persoonsgegevens vereist is hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, verzoeken wij in principe om toestemming door de betreffende persoon.

3.    Anonieme gegevensverzameling
U kunt onze website bezoeken zonder actief informatie over uw persoon te verstrekken. Wij bewaren echter altijd automatisch bij het openen van de internetsite de gebruiksgegevens (server-logbestanden), zoals de naam van uw internetserviceprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, datum en duur van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand, alsmede uit veiligheidsoverwegingen, bijv. voor het detecteren van aanvallen op onze website, het IP-adres van de gebruikte computer gedurende 7 dagen. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd ter verbetering van ons aanbod en vertellen niets over u als persoon. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO. De gegevens verwerken en gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 1. Beschikbaar stellen van de website van LMC Caravan GmbH & Co. KG, 2. Verbeteren van onze website en 3. Voorkomen en opsporen van fouten/storingen alsmede van misbruik van de websites. Deze vorm van gegevensverwerking vindt ofwel plaats voor de uitvoering van het contract middels gebruik van de website van LMC Caravan GmbH & Co. KG, ofwel doordat wij een er een rechtmatig belang bij hebben om de functionaliteit en een probleemloos gebruik van de website van LMC Caravan GmbH & Co. KG te waarborgen alsmede om deze website aan te passen aan de eisen van de gebruiker. 

4.    Gebruik van cookie-tracking
Voor een prettig gebruik en een maximale functionaliteit van onze website maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Het betreft hier standaard internettechnologie voor het opslaan en opvragen van inlog- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van de website van LMC Caravan GmbH & Co. KG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons o.a. in staat stellen op gebruikersinstellingen op te slaan, zodat onze website in een op uw apparaat afgestemd formaat kan worden weergegeven. Enkele door ons gebruikte cookies worden na afloop van een browser-sessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partners in staat om uw browser tijdens het volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente
cookies).
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt ingelicht over het plaatsen van cookies, en u ofwel van geval tot geval kunt bepalen of u deze accepteert, ofwel sommige cookies of alle cookies weigert. De cookies kunnen achteraf bovendien worden gewist, zodat gegevens die via websites op uw computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Instructies hiervoor vindt u overal op internet. Door de cookies te deactiveren, kan de functionaliteit van de website van LMC Caravan GmbH & Co. KG beperkt worden.
Cookies deactiveren of verwijderen (Opt-Out)
Elke webbrowser biedt mogelijkheden om cookies te beperken en te wissen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites:

  • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

  • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

  • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  • Safari:

https://support.apple.com/de-de/HT201265


5.    Gebruik van Google Analytics
DDeze website gebruikt functies van de internetanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten en de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten te verrichten. Tevens zal Google deze informatie mogelijk aan derden doorgeven, voor zover zulks wettelijk wordt voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. 

Opslaan van cookies voorkomen 
U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door gebruikmaking van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u verkregen gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het voornoemde doeleinde. 

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het versturen ervan naar de VS afgekort.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens 
Indien u niet wenst dat Google bij het bezoeken van webpagina's gegevens van uw browser verkrijgt, vindt u hier de link naar de Opt-Out-optie voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , deze plug-in verhindert dat de browser de analytics-code opvraagt, zodat Google geen gegevens verkrijgt tijdens het openen van de pagina. De plug-in is alleen verkrijgbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Wij attenderen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat.anonymizeIp“, waardoor een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) gewaarborgd is.

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie“demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen er verslagen worden opgesteld die informatie bevatten m.b.t. leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame door Google alsmede van bezoekersgegevens door externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment via uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder “Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens” tegenhouden.


6.    Gebruik van Remarketing

Deze website maakt gebruik van de Google Remarketing technologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, VS; „Google“). Het betreft retargeting-technologie, die ons in staat stelt om bezoekers van onze website door middel van gerichte reclame op de website van het reclamenetwerk van Google opnieuw aan te spreken. De reclame wordt weergegeven middels het gebruik van zogenaamde cookies.
Hiervoor worden cookies op uw computer geïnstalleerd waarmee externe aanbieders, waaronder Google, bijhouden welke websites van ons met uw browser bezocht zijn. Met behulp van deze informatie kunnen onze advertenties dan op een later tijdstip op onze websites, bijv. tijdens een zoekopdracht op Google of op de website van het Google-netwerk, worden getoond. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google en de werking van remarketing vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt ook hier de opslag van cookies door uw browserinstellingen deactiveren en/of aangeven dat u niet akkoord gaat met de gegevensopslag van Google Remarketing via https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Retargeting / Remarketing door ORTEC Adscience B.V.

Deze website maakt gebruik van de retargetingtechnologie van ORTEC Adscience B.V., Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam ("ORTEC Adscience"). Dit maakt het mogelijk om gebruikers van de website specifiek te targeten met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties die al geïnteresseerd waren in aanbiedingen van LMC. De invoeging van het advertentiemateriaal is gebaseerd op een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie opgeslagen op de computer van de gebruiker of het mobiele apparaat om geanonimiseerde gegevens over interesses te verzamelen, waardoor de reclame wordt afgestemd op de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hierdoor ontvangt de gebruiker advertenties die waarschijnlijk overeenkomen met de product- en informatieinteresses.

U hebt de mogelijkheid om cookies permanent te weigeren via een opt-out op de ORTEC Adscience-website. Om dit te doen, klikt u op de koppeling "Klik hier om u af te melden" onderaan de pagina: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/. Als u de link inschakelt, wordt een browserplug-in gedownload en geïnstalleerd die voorkomt dat de gegevens worden verzameld. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Aanvullende informatie en privacybeleid met betrekking tot ORTEC Adscience kunt u hier vinden: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/


7.    Gebruik van Google Maps
Wij gebruiken Google Maps voor het weergeven van kaarten en het opstellen van routekaarten. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, VS; „Google“).
Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de opslag, verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde alsmede door u persoonlijk ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe aanbieders.
De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .
Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .


8.    Gebruik van Google Doubleclick 
Wij hebben gebruik gemaakt van Doubleclick by Google. Dit is een dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, VS; „Google“). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies, om u relevante advertenties aan te bieden. HIerbij wordt aan uw browser een ID-pseudoniemnummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgevraagd. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van doubleclick-cookies stelt Google en diens partner-websites slechts in staat om advertenties weer te geven op basis van voorgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analysedoeleinden verstuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Het verzenden van de gegevens door Google naar derden vindt slechts plaats in het kader van wettelijke voorschriften of de opdrachtgegevensverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval samenvoegen met andere door Google opgeslagen gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. 
Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

9.    Gebruik van Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert slechts tags. Dit betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt evt. gegevens opslaan. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Indien op domain- of cookie-niveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, voor zover deze met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.
Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

10.     Gebruik van Social Media

Onze aanbiedingen op social media-platforms 

Wij stellen onze aanbiedingen op verschillende social media-platforms (bijv. fanpages) online beschikbaar. Deze aanbiedingen bevatten informatie over Mustermann en bieden ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen. Wij attenderen u erop dat wij geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens op deze platforms en dat alleen de desbetreffende exploitant van het platform volledig kennis heeft van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan. 

In principe worden er tijdens uw bezoek aan het betreffende platform cookies in uw browser opgeslagen. 

Het opvragen van gegevens kan ook plaatsvinden wanneer u niet op het betreffende platform geregistreerd bent. Wij hebben er invloed op in hoeverre de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen. 

De verwerking van persoonsgegevens op de platforms door ons, berust op art. 6 alinea 1 punt f) DSGVO. Ons gewettigde belang bestaat erin Mustermann op verschillende wijzen naar buiten toe te kunnen presenteren en de communicatiemogelijkheden met onze klanten zo effectief mogelijk te gebruiken. 

Ook kan een instemming met de gegevensverwerking volgens art. 6 alinea 1 punt a) DSGVO de wettelijke grondslag vormen wanneer u deze hebt verstrekt jegens de exploitant van het platform. 

U ontvangt uitvoerige informatie over de gegevensverwerking van de platformexploitanten m.b.t. de betreffende mogelijkheden om bezwaar te maken, de informatierechten alsmede specifieke informatie over de betreffende platforms inzake de volgende gegevensbeveiligingsaanwijzingen van de betreffende exploitanten: 

 

Facebook 

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland 

Gegevensbeveiligingsverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Cookie-informatie: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Specifieke informatie over Facebook-fanpages: Tijdens het bezoeken van onze Facebook-fanpage verwerkt Facebook uw persoonsgegevens (Facebook Insights). Deze gegevens worden ons door Facebook in het kader van Facebook Insights anoniem ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze fanpage-abonnees. 

Daarnaast ontvangen wij van Facebook profielgegevens over u, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen liked of commentaar geeft resp. ons via Facebook schrijft of ons volgt. 

 

Google+ / YouTube 

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland 

Gegevensbeveiligingsverklaring: https://policies.google.com/privacy 

Cookie-informatie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de 

Opt-Out: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCiJxXvvKBloi2agYqXUJ4wynvlJklYAPsz_wOZwSUspvMZl4kBzJhFORHem0ERdQR1S2YqYpM9z1j8524iEylUKxtZ5IQ 

Specifieke informatie over YouTube-accounts of -kanalen: Tijdens een bezoek aan ons YouTube-kanaal verwerkt YouTube uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door YouTube in het kader van het YouTube STUDIO-gebruik anoniem ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze kanaal-abonnees. 

Bovendien verstrekt YouTube ons de gebruikersnaam van uw “Google+”-profiel, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld video's liked of deze van commentaar voorziet resp. wanneer u zich op ons kanaal abonneert. 

 

LinkedIn 

Aanbieder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland 

Gegevensbeveiligingsverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Specifieke informatie over LinkedIn-bedrijfspagina's: Tijdens een bezoek aan ons LinkedIn-bedrijfspagina verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door LinkedIn in het kader van LinkedIn-Analytics anoniem naar ons doorgestuurd. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens van onze abonnees. 

Daarnaast ontvangen wij van LinkedIn uw profielnaam, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen liked of commentaar geeft resp. onze pagina's volgt. 

 

Pinterest 

Aanbieder: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ierland 

Gegevensbeveiligingsverklaring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Cookie-informatie: https://policy.pinterest.com/de/cookies 

Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data 

Specifieke informatie over Pinterest-bedrijfsprofiel: Tijdens een bezoek aan ons Pinterest-bedrijfsprofiel verwerkt Pinterest uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Pinterest in het kader van Pinterest-Analytics anoniem naar ons doorgestuurd. Bij deze doorgestuurde gegevens betreft het statische gegevens. Bovendien ontvangen wij van Pinterest uw profielnaam, wanner u communiceert met onze pins, doordat u hierop bijvoorbeeld commentaar geeft, berichten naar ons stuurt of ons op Pinterest volgt. 

 

Instagram 

Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland 

Gegevensbeveiligingsverklaring: https://help.instagram.com/155833707900388 

Cookie-informatie: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

Specifieke informatie over Instagram-profielen: Tijdens een bezoek aan onze Instagram-bedrijfspagina verwerkt Instagram uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door Instagram in het kader van Instagram Insights anoniem doorgestuurd. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze profiel-abonnees. 

Daarnaast ontvangen wij van Instagram uw gebruikersnaam, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen liked of commentaar geeft resp. onze pagina volgt. 

 

11.    Gebruik van Getty Images
Wij maken op onze website gebruik van componenten van Getty Images. Aanbieder van de Getty-Images-componenten is Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland. Getty Images is een Amerikaans fotoagentschap. Een fotoagentschap is en onderneming die foto's en ander beeldmateriaal op de markt aanbiedt. Fotoagentschappen exploiteren doorgaans foto's, illustraties en filmmateriaal. Via een fotoagentschap geven verschillende klanten, waaronder website-exploitanten, redacties van print- en TV-media en reclamebureaus, het door hun gebruikte beeldmateriaal in licentie.
Getty Images staat het (evt. gratis) inbedden van stock images toe. Onder inbedden verstaan we het opnemen of integreren van een bepaalde externe content, bijv. tekst-, video- of beeldgegevens die door een externe website beschikbaar worden gesteld en vervolgens op de eigen website verschijnen. Voor het inbedden wordt een zogenaamde inbeddingscode gebruikt. Een inbeddingscode is een HTML-code die door een website-exploitant in een website geïntergreerd wordt. Wanneer een website-exploitant een inbeddingscode geïntegreerd heeft, wordt de externe content van de andere website standaard direct weergegeven bij het bezoeken van een website. Om de externe content weer te geven wordt deze direct van de andere website geladen. Getty Images stelt via de linkhttp://www.gettyimages.de/resources/embed meer informatie over het inbedden van content beschikbaar.
Via technische implementatie van de inbeddingscode, die de beeldweergave van de beelden van Getty Images mogelijk maakt, wordt het IP-adres van de internetaansluiting via welke de betreffende persoon onze website bezoekt, naar Getty Images verstuurd. Daarnaast registreert Getty Images onze website, het gebruikte browsertype, de browsertaal, het tijdstip en de duur van het bezoek aan de site. Bovendien kan Getty Images navigatie-informatie, d.w.z. informatie over de subpagina's die door de betreffende persoon zijn bezocht en de links die zijn aangeklikt, alsmede andere interacties die deze persoon tijdens het bezoek aan onze website heeft uitgevoerd registreren. Getty Images kan deze gegevens opslaan en analyseren.
Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Getty Images vindt u op http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.


12.    Gebruik van Amazon-partnerprogramma
Wij hebben als deelnemer van het Amazon-partnerprogramma op deze website Amazon-componenten geïntegreerd. Aanbieder van deze Amazon-componenten is die Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg. De Amazon-componenten zijn door Amazon ontwikkeld met als doel klanten via advertenties verschillende websites van de Amazon-groep, in het bijzonder op Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es. BuyVIP.com tegen betaling van een provisie aan te bieden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan door gebruik van de Amazon-componenten reclame-inkomsten genereren. 
Amazon plaatst een cookie op het IT-systeem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds verklaard. Steeds wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend, die door de voor verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Amazon-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Amazon -component geactiveerd om gegevens voor online reclame en de verrekening van provisies aan Amazon te versturen. Middels deze technische procedure vergaart Amazon informatie over persoonsgegevens die Amazon kan helpen om de herkomst van bij Amazon ontvangen bestellingen na te gaan en die vervolgens een provisieverrekening mogelijk maken. Amazon kan onder andere nagaan, of de betreffende persoon een partnerlink op onze website heeft aangeklikt.
De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies, zoals hierboven reeds beschreven, via de juiste instelling van de gebruikte internetbrowser op elk gewenst moment verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent tegengaan. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Amazon een cookie op het IT-systeem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kunnen door Amazon reeds geplaatste cookies op elk gewenst moment via een internetbrowser of via andere software worden gewist.
Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon u op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

13. Verwendung Gravatar

Op de website van LMC Caravan GmbH & Co.KG wordt de externe avatardienst Gravatar, die wordt beheerd door Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS, gebruikt om gebruikersafbeeldingen in de opmerkingen weer te geven. Het e-mailadres dat in de opmerkingen wordt vermeld, wordt naar Gravatar verzonden om alle gebruikersfoto's die aan dit e-mailadres zijn gekoppeld in de opmerkingen weer te geven. Het e-mailadres wordt gecodeerd en verzonden naar de Gravatar-servers, die op hun beurt de gebruikersafbeeldingen op onze website bezorgen en worden opgenomen in de opmerkingen op de website van LMC Caravan GmbH & Co. KG. Door de afbeeldingen weer te geven, kan Gravatar het IP-adres van de gebruiker opslaan. Zie het privacybeleid van Gravatar voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Gravatar: https://automattic.com/privacy/. Als gebruikers niet willen dat een gebruikersfoto gekoppeld aan hun e-mailadres bij Gravatar in de reacties verschijnt, moet u een e-mailadres gebruiken dat niet bij Gravatar is opgeslagen om te reageren.

14. Verwendung von RSS-Feeds

De website van LMC Caravan GmbH & Co. KG maakt gebruik van RSS-feeds om de gebruiker constant op de hoogte te houden van actuele problemen RSS staat voor "Really Simple Syndication". Het is een elektronisch berichtformaat. Om de feed te kunnen gebruiken, heeft de gebruiker een zogenaamde "RSS-lezer" nodig.


Verschillende RSS-lezers zijn beschikbaar voor alle besturingssystemen. Sommige browsers staan het gebruik van RSS-feeds toe zonder dat verdere installatie van het programma nodig is.


15.    Contactformulier/vragen
U kunt op ons uw vragen op onze site via een contactformulier stellen. Hierbij worden uw gegevens van het contactformulier (inhoud van uw vraag, onderwerp van uw vraag en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.


De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

15.1   Opvragen van informatiemateriaal (brochures, prijslijsten etc.)

Op onze website heeft u de mogelijkheid om de LMC-prijslijsten voor onze producten en diensten kosteloos op te vragen via het online formulier.

Op deze manier informeren we onze klanten en zakelijke partners per post over actuele prijzen, apparatuurgegevens en informatie over ons assortiment. Voor het verzenden van de prijslijsten hebben we uw volledige naam nodig evenals uw volledige adres. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. Uw gegevens worden doorgestuurd naar de verwerker in opdracht van ons om de prijslijst te verzenden. Uw gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.

De gegevens die u in het online formulier invult, blijven bij ons totdat het aanvraagproces is voltooid. Als u na levering van de prijslijsten geen van onze producten besteld, worden uw gegevens na vier weken vanaf de datum van verzending van de prijslijst uit ons systeem verwijderd. U kunt te allen tijde uw toestemming voor opslag van uw (vrijwillige) gegevens intrekken op: info@lmc-caravan.de


16.    E-mailcontact
Wanneer u ons via e-mail uw vragen resp. informatie toestuurt, worden uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam, evt. telefoonnummer, adres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens verstrekken wij niet zonder uw toestemming aan derden. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.
Wij attenderen de gebruiker erop dat e-mailberichten tijdens het versturen onbevoegd en onopgemerkt kunnen worden meegelezen of gewijzigd. LMC Caravan GmbH & Co. KG maakt gebruik van software voor het filteren van ongewenste e-mail (spamfilter). Via het spamfilter kunnen e-mailberichten worden afgewezen, wanneer deze op basis van bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden aangemerkt.
De door u ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

17.    Kansspelen/speciale acties 
Op onze site kunt u deelnemen aan kansspelen en/of speciale acties. Hierbij neemt u vrijwillig en onafhankelijk van de andere aanbiedingen deel aan een functie van onze website. Wanneer u zich aanmeldt bij het kansspel, verstrekt u ons uw e-mailadres (en evt. voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, adres). De gegevens worden verzameld met als doel de uitvoering van het kansspel, het bepalen van de winnaar en het toesturen van de prijs. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 alinea 1 DSGVO. Er worden niet meer gegevens verzameld, of deze worden slechts op basis van vrijwilligheid verzameld.
De deelnemers verklaren zich echter akkoord, dat zij bij het winnen van een prijs ten behoeve van redactionele teksten hun voornaam (achternaam alleen met beginletters) incl. foto's beschikbaar zullen stellen. 
De door u vermelde gegevens slaan we slechts zolang op, totdat het kansspel is afgesloten. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.


18.    Abonnement op onze nieuwsbrief
U kunt u op onze website abonneren op de nieuwsbrief. Hiermee informeren wij onze klanten en zakenpartners regelmatig over aanbiedingen van de onderneming. Hiervoor hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig evenals informatie die u ons verstrekt, zodat wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden niet meer gegevens verzameld, of deze worden slechts op basis van vrijwilligheid verzameld. Via de Double-Opt-In-procedure ontvangt de betreffende persoon eerst op het voor hem verzending van de nieuwsbrief geregistreerde e-mailadres om juridische redenen een bevestigingsmail. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief en verstrekken we niet aan derden. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO. 
Tijdens het aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij voorts het door de Internet-Service-Provider (ISP) toegekende IP-adres van de betreffende persoon op het op het tijdstip van aanmelding  gebruikte computersysteem op samen met de datum en tijdstip van aanmelding. Deze gegevens moeten worden verzameld om een (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een bepaalde persoon op een later tijdstip te kunnen nagaan en dient daarom voor ons als een bescherming.
De verstrekte toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment herroepen, bijv. via de „Austragen“/„Abmelden“-(uitbrengen/afmelden)-link in elke nieuwsbrief. Daarnaast kunt u uw wens tot afmelding op elk moment via e-mail versturen naar info@lmc-caravan.de. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht. Na elke herroeping worden deze persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke gewist. Een afmelding van de nieuwsbrief wordt als automatische herroeping aangemerkt.
De door u voor de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot aan het moment van het uitbrengen van de nieuwsbrief opgeslagen en gewist, nadat de nieuwsbrief is verstuurd.


19.    Newsletter-Tracking 
De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde web beacons. Een web beacon is een miniatuurgrafiek, die in e-mailberichten wordt opgenomen die in HTML-formaat worden verzonden en het analyseren van een logbestand mogelijk te maken, waardoor een statistische analyse kan worden verricht. Hierdoor kan een statistische analyse van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde web beacon kunnen wij vaststellen of en wanneer een e-mailbericht door een persoon is geopend en welke links door deze persoon zijn aangeklikt.
Dergelijke via de in de nieuwsbrieven opgenomen web beacons verzamelde persoonsgegevens worden door ons op grond van gewettigde belangen opgeslagen en geanalyseerd en geanalyseerd, om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de content van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de belangen van de betreffende persoon aan te passen. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 alinea 1 DSGVO. 


20.    Carrière-gedeelte/online solliciteren
Op onze site kunt u het carrière-gedeelte gebruiken en/of sollicitaties via e-mail versturen. De persoonsgegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, bijlagen zoals brief, curriculum vitae, getuigschriften etc.) van sollicitanten worden verzameld en verwerkt voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval, wanneer een sollicitant bijlagen bijv. via e-mail of een op internet aanwezig webformulier naar de voor verwerking verantwoordelijke doorstuurt. Wanneer de voor verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant afsluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen voor afhandeling van het dienstverband, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst  met de sollicitant afsluit, worden de bijlagen gedurende zes maanden na bekendmaking van de afwijzing automatisch gewist, voor zover er geen andere gewettigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke bestaan die het wissen in de weg staan. Als overig gewettigd belang in deze zin is bijv. een procedurele bewijsplicht conform de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG). Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO. 
 

21    Versturen van de gegevens
21.1    5.12    Versturen intern, binnen LMC Caravan

Wij versturen uw gegevens intern naar de algemene administratie, personeelsafdeling, ondernemingsraad en loonadministratie, om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Het versturen of publiceren van uw gegevens vindt uitsluitend plaats in de hiervoor vereiste omvang rekening houdend met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften.

21.2    Versturen binnen het hele compleet/de hele groep
LMC Caravan is een wereldwijd actieve, in Duitsland gevestigde onderneming. De gegevens die u ons stuurt worden in onze centrale klantendatabase in Duitsland opgeslagen en binnen de groep voor administratieve doeleinden doorgegeven. Mochten de gegevens worden uitgewisseld binnen de groep/het concern, gebeurt dit voor de uitvoering van een contract of als gebruiksvoorwaarde voor de websites. Bovendien kan er een belang bestaan om deze gegevens voor interne, administratieve doeleinden door te sturen. Mocht de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvinden, bijvoorbeeld in India, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, vindt verzending ervan plaats rekening houdend met de geldende wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO. 

21.3    Doorsturen van gegevens aan derden  
Wij sturen uw gegevens aan bepaalde derde partijen door, om overeenkomstige toepassingen en diensten beschikbaar te kunnen stellen (zogenaamde „opdrachtverwerkers“), die voor ons externe diensten verrichten. Bijvoorbeeld nieuwsbriefdiensten, IT-aanbieders, belastingskantoor, etc. Deze verwerken de gegevens uitsluitend op basis van onze instructies. Bovendien mogen zij deze gegevens niet voor eigen, commerciële doeleinden gebruiken die niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen doelen. 
Het doorsturen van gegevens aan verdere derden is mogelijk, indien wij hiermee aan onze verplichtingen moeten voldoen (instanties, banken, socialeverzekeringsorganen, etc.). 
Wij zijn gehouden om persoonsgegevens openbaar te maken, indien wij in verband met een lopende gerechtelijke procedure, op grond van een beschikking, wettelijk of op grond van geldend recht hiertoe verplicht zijn (art. 6 alinea 1 lit. f DSGVO).
Wij geven uw persoonsgegevens slechts door, indien:
•    U uw conform art. 6 alinea 1 S.1 lit. a DSGVO uitdrukkelijke toestemming hiertoe gegeven hebt,
•    het doorgeven van gegevens conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. f DSGVO vereist is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte en er geen redenen zijn om aan te nemen dat u een aanzienlijk vertrouwelijk belang hebt in het niet doorgeven van uw gegevens,
•    voor het geval er voor het doorgeven conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. c DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, en
•    wettelijk toegestaan en conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. b DSGVO voor de afhandeling van contractuele verhoudingen met u vereist is.
Mocht de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvinden, bijvoorbeeld in India, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, vindt verzending ervan plaats rekening houdend met de geldende wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO.


21.4    Doorgeven van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie
Wij geven uw gegevens in landen buiten de EU resp. de EER (zogenaamde derde landen) op grond van de bovengenoemde doeleinden (doorgeven van gegevens wereldwijd (nr. 4.2) en doorgeven van gegevens aan derden (nr. 4.3)). Het doorgeven van gegevens vindt slechts plaats voor de uitvoering van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of op grond van uw toestemming. Dit gebeurt rekening houdend met alle geldende gegevensbeschermingswetten en in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO. In het bijzonder op grond van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of op grond van bepaalde garanties (bijv. modelbepalingen inzake gegevensbescherming, etc.). 
Voorts versturen wij uw gegevens naar een internationale organisatie. Het betreft hier de organisatie LMC Caravan GmbH & Co. KG


22.    Aanwezigheid van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling
Als verantwoordelijke onderneming zien we af van een automatische besluitvorming of een profiling.


23.    Duur van de gegevensopslag 
Wij slaan uw gegevens in principe zo lang op als dit voor het verrichten van onze service vereist is of voor zover dit krachten de Europese Richtlijnen en de regelgevende autoriteiten of een andere wetgevende instantie in de vorm van wetten of voorschriften, die onderworpen zijn aan de voor verwerking verantwoordelijke, is voorzien. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens na voltooiing van het doel, met uitzondering van gegevens die wij voor de vervulling van juridische verplichtingen permanent moeten opslaan (wij zijn bijv. verplicht om op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

24.    Technische veiligheid
LMC Caravan maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onverhoopte of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of ongeautoriseerd gebruik. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van de technologische ontwikkelingen continu verbeterd.
Op deze pagina wordt om redenen van veiligheid en om verspreiding van vertrouwelijke inhoud tegen te gaan, zoals vragen die u ons als exploitant van de site toestuurt, gebruik gemaakt van SSL-encryptie (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser gebruikt wordt. In principe betreft het een 256-bits encryptie. Indien uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, zullen wij gebruik maken van een 128-bits v3 technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien, wanneer de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" omschakelt en aan het slotje in uw browserregel.
Wanneer de SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.
Wij attenderen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan bevatten. Een complete bescherming van uw gegevens tegen gebruik door derden is niet mogelijk.


25.    Wettelijke grondslag voor de verwerking
Art. 6 I lit. a DSGVO dient voor onze onderneming als wettelijke grondslag voor verwerkingen waarbij wij vragen om toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel. 
Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de vervulling van een contract waarvan de contractant de betreffende persoon is, zoals dit bij verwerkingen het geval is die voor leveringen van producten of het verrichten van andere prestaties of tegenprestaties noodzakelijk zijn, berust de verwerking op art. 6 I lit. b DSGVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals in gevallen van vragen over onze producten of diensten. 
Indien onze onderneming onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DSGVO. 
In sporadische gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn, om vitale belangen van de betreffende persoon of van een andere rechtspersoon te beschermen. Zulks kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien een bezoeker in ons bedrijf letsel oploopt en als gevolg hiervan zijn naam, leeftijd, zijn gezondheidsgegevens of overige vitale informatie zou moeten opgeven aan een arts, ziekenhuis of aan andere derden. In een dergelijk geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DSGVO. 
Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I lit. f DSGVO. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingen gebaseerd die door geen van de voornoemde grondslagen worden opgeslagen, wanneer de verwerking voor het waarborgen van een gewettigd belang van onze onderneming of van een derde vereist is, voor zover de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder wegen. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I lit. f DSGVO, is ons gewettigd belang de uitvoering van onze activiteiten over het welzijn van al onze medewerkers en klanten.


26.    Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens; vereiste voor contractafsluiting; verplichting van de betreffende persoon om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van niet ter beschikking stellen
Wij attenderen u erop dat de beschikbaarstelling van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale voorschriften) of het resultaat kan zijn van contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractant). Voor de afsluiting van een contract kan het zo nu en dan nodig zijn dat een betreffende persoon ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die door ons moeten worden verwerkt. De betreffende persoon is bijv. verplicht ons persoonsgegevens beschikbaar te stellen, wanneer onze onderneming een contract met ons afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens zou als gevolg kunnen hebben dat het contract met de betreffende persoon niet kan worden afgesloten. Vóór een beschikbaarstelling van persoonsgegevens door de betreffende persoon moet deze contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers licht de betreffende persoon dan erover in dat het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor afsluiting van het contract vereist is, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen en welke gevolgen het negeren hiervan voor de persoonsgegevens zou hebben.

27.    Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens; vereiste voor contractafsluiting; verplichting van de betreffende persoon om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van niet ter beschikking stellen

Wij attenderen u erop dat de beschikbaarstelling van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale voorschriften) of het resultaat kan zijn van contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractant). Voor de afsluiting van een contract kan het zo nu en dan nodig zijn dat een betreffende persoon ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die door ons moeten worden verwerkt. De betreffende persoon is bijv. verplicht ons persoonsgegevens beschikbaar te stellen, wanneer onze onderneming een contract met ons afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens zou als gevolg kunnen hebben dat het contract met de betreffende persoon niet kan worden afgesloten. Vóór een beschikbaarstelling van persoonsgegevens door de betreffende persoon moet deze contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers licht de betreffende persoon dan erover in dat het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor afsluiting van het contract vereist is, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen en welke gevolgen het negeren hiervan voor de persoonsgegevens zou hebben.

28.    Instructie inzake minderjarigen
Deze online aanbieding richt zich niet tot kinderen jonger dan 16 jaar. Personen die jonger zijn dan 16 mogen niet zonder de toestemming van hun opvoeders persoonsgegevens aan LMC Caravan verstrekken.

29.    Rechten van de betreffende personen
U hebt het recht om:
•    conform art. 15 DSGVO informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen. In het bijzonder kunt u informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën ontvangers naar wie uw gegevens openbaar zijn of worden gemaakt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van een recht van beroep, de herkomst van de gegevens, voor zover deze niet door ons zijn verzameld, alsmede over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en evt. relevante informatie over de details verlangen;
•    conform art. 16 DSGVO direct een correctie van onjuiste of completering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen;
•    conform art. 17 DSGVO het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens verlangen, voor zover niet de verwerking voor uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een juridische verplichting, om redenen van algemeen belang, voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht vereist is;
•    conform art. 18 DSGVO de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens niet door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is maar u het wissen van de gegevens afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht nodig hebt, of u conform art. 21 DSGVO bezwaar hebt geuit jegens de verwerking;
•    conform art. 20 DSGVO uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en elektronisch verwerkbaar formaat verkrijgen of het versturen ervan naar een andere verantwoordelijke (overdraagbaarheid van gegevens) verlangen;
•    voor zover uw persoonsgegevens op grond van gewettigde belangen conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. f DSGVO verwerkt worden, hebt u het recht om conform art. 21 DSGVO bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken, voor zover hiervoor redenen zijn aan te voeren die verband houden met uw specifieke situatie, of indien het bezwaar tegen direct mail gericht is. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat zonder vermelding van een specifieke situatie door ons wordt omgezet;
•    conform art. 77 DSGVO bij een toezichthouder bezwaar te maken. In principe kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthouder van uw gewone verblijfplaats of uw werklocatie.


30.    Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Bepaalde gegevensverwerkingen zijn uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U hebt de mogelijkheid om een reeds verleende toestemming te allen tijde te herroepen. Hiervoor is een informeel mailtje aan fischerkeller@ddsk.de voldoende voor ons. De rechtsgeldigheid van de tot herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht.


31.    Verantwoordelijke instantie en contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie:
LMC Caravan GmbH & Co. KG 
Rudolf-Diesel-Str. 4
48336 Sassenberg
Telefon: (+49) 2583 27-0
Telefax: (+49) 2583 27-138
E-Mail: datenschutz@lmc-caravan.de

Contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming:

Stefan Fischerkeller 
Deutsche Datenschutzkanzlei
E-Mail: fischerkeller@ddsk.de 
Tel.: +49 7542 / 94921-01
 

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: www.lmc-caravan.de

Your current state:

Your consent ID: Consent date: 

Change your consent  |  Withdraw your consent